Ordförandeträffar

Timrå Bygderåd (TB) har under hösten 2019 bjudit in övriga föreningar 
i Timrå som har engagemang i landsbygds-/besöksnäringsfrågor till
s k Ordförandeträffar.
Syftet med träffarna är ha erfarenhetsutbyte, diskutera aktuella frågor,
delge varandra tänkta event etc. Allt för att stärka föreningarna i olika frågor
som kan beröra flera parter, t ex kommunen. 
Timrå Bygderåd har en representant från näringslivskontoret med i styrelsen,
för att säkerställa att information går båda vägarna, om så behövs. 

 Träffen är den 13 november kl 18.30 , Lögdö. 
Kvällen inleds med att Thomas Bengtsson, Företagslots, Näringslivskontoret informerar om 
det uppdrag som han har, att besöka företagen i kommunen. Han är lots i de frågor 
som kommer upp och är behjälplig med svar till företagen. 
 Stärkt med en kopp kaffe tar vi oss an dagordningen för kvällen; som innehåll sju olika 
punkter. Se bifogade anteckningar.http://timrabygderad.se/wp-content/uploads/2019/11/Ordförandeträff-20191113-anteckningar.docx
Nästa träff blir den 3 februari 2020 samt den 30 mars 2020. Inbjudan kommer. 

Den 24 september var första träffen på kansliet i Lögdö.
TB inleder med att informera om vad medlemskap i föreningen innebär med 
kopplingen till Hela Sverige ska leva. Avtalet med Timrå kommun och den genomförda 
förstudien om Besöksnäringen Timrå samt förslaget om ”en väg in” i den kommunala organisationen när det gäller föreningsfrågor. 
Frågor som diskuterades under kvällen
* planering inför sommarmånaderna som besöksnäringen
* aviserade skolnedläggningen i Ljustorp 
* Åstö musieföreningen om behov av upprustning av byggnader 
* uppdatering av föreningsregister i olika kommundelar är på gång,
   Ljustorp och Tynderö.

Ny e-postadress till föreningen; timrabygderad@gmail.com

/Styrelsen